Veranderingen in de organisatie zijn onlosmakelijk verbonden met HR-management. Jouw medewerkers vormen immers voor een belangrijk deel het kapitaal van jouw organisatie. Zij moeten kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in de (arbeids)markt. Choose Change is gespecialiseerd in het vormgeven en implementeren van het HR-beleid van jouw organisatie.

De visie van Choose Change is dat de nieuwe medewerker voortdurend voorbereid is op de toekomst. Dit houdt in dat er ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden geboden worden, waardoor jouw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en meerdere rollen kunnen vervullen.

De organisatie faciliteert de medewerkers in haar ontwikkeling en geeft de medewerker de mogelijkheid continue aan zijn ontwikkeling te werken. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zijn loopbaan op actieve wijze in te vullen. Hiermee creëer je een win-win situatie voor de organisatie en medewerkers. Want er ontstaat een natuurlijke mobiliteit van medewerkers,  waardoor je gemakkelijker kan anticiperen op veranderingen op de (arbeids)markt. En jouw organisatie kan zo in goede en in mindere tijden over gekwalificeerde medewerkers beschikken. Daarnaast kun je vanuit deze visie ook gemakkelijk een flexibele schil creëren van medewerkers die specialistisch werk of piekwerkzaamheden verrichten.

Choose Change helpt bij het ontwikkelen van een talentenbeleid, waarmee de talenten van jouw medewerkers optimaal worden benut.

HR-Advies

De HR-dienstverlening van Choose Change bestaat uit het ontwikkelen van talentenbeleid voor een optimale inzet van jouw medewerkers.

Uitgangspunt van dit beleid is dat het aansluit op de eisen die in de toekomst aan de organisatie wordt gesteld. Omdat talentenbeleid niet op zichzelf staat zal Choose Change het volledige HR-beleid onder de loep nemen en daar waar noodzakelijk stroomlijnen met de beoogde doelen van de organisatieverandering.

logo Choose Change verandermanagement

Dit betekent dat o.a. de volgende onderdelen van uw HR-beleid worden ingevuld:

  • Werving en Selectie: nieuwe medewerkers worden op basis van een op de organisatie verandering afgestemd profiel van organisatiegedrag geworven. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van assessment-center-methoden; zittende managers participeren en leren kijken vanuit het nieuwe profiel. Zo is er zelfs sprake van dubbele winst: nieuwe medewerkers en vernieuwde managers.
  • Talentontwikkeling: als uitgangspunt hanteert Choose Change dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van hun loopbaan. De organisatie faciliteert en ondersteunt de medewerker door middel van een kwalitatief hoog opleidingsbeleid en een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Functionerings- en beoordelingscyclus:  het uitgangspunt van deze cyclus is het beoordelen van medewerkers op basis van de output die zij leveren en de wijze van samenwerking binnen het team waar men onderdeel van uitmaakt. Daarnaast vormen de waarden die binnen de organisatie zijn vastgesteld een belangrijk uitgangspunt bij de beoordeling.
  • Arbeidsvoorwaarden: in de praktijk wordt vaak gedrag A (ondernemerschap, risico nemen, wakker liggen van de klant) gepropageerd en gedrag B (conformisme, rigide beheer en op de winkel passen) beloond. Het is niet bevorderlijk voor de verandering als ‘oud gedrag’ nog steeds beloond wordt. Omgekeerd betekent dit ook dat een aangepast beloningssysteem een krachtige bevestiging van een nieuwe organisatiecultuur kan zijn.

Ben je geïnteresseerd geraakt in mijn dienstverlening?

Neem direct contact op met Eva van de Pas op 06-12424998 of eva@choosechange.nl

Choose Change verandermanagement Amsterdam | m : 06 12 424 998 | e:  eva@choosechange.nl